Mielenterveys- ja päihdeongelmiin voi olla vaikea hakea apua. Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:een on jätetty kantaaottavia lappuja.

Nuorten ongelmilla on tapana kasaantua – ovatko palvelut liian vaikeasti saavutettavissa?

Tampereen kaupunki tarjoaa nuorille apua ja ajanviettotapoja, mutta palvelut saattavat olla vaikeasti saavutettavissa. Nuoret voivat kokea avun hankkimisen haasteelliseksi, mikä voi näkyä kasvavina mielenterveysongelmina.

Nuorten mielenterveysongelmat sekä nuorisorikollisuus ovat yleistyneet.

Keskusrikospoliisin vuonna 2022 julkaiseman tiedotteen  mukaan alaikäisiin kohdistuvien rikosepäilyjen määrä on kasvanut vuodesta 2015. Nuorisobarometrin mukaan yhä useampi nuori on hakenut apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Päihteet ja mielenterveysongelmat kietoutuvat yhteen nuorten ja nuorten aikuisten vointia mittaavissa tilastoissa, ja myös Moreenimedian suorittamassa gallupissa tematiikka toistuu.

Keskusrikospoliisin tiedotteessa nuorten mielenterveysongelmia ja niihin liittyviä rikoksia taustoitetaan korona-ajalla, nuoriin kohdistuvan kontrollin lisääntymisellä, jengiytymisellä ja sosiaalisen huono-osaisuuden lisääntymisellä. Raporteissa mahdollisiksi taustatekijöiksi esitetään nuorten heikkoja kognitiivisia kykyjä, psykososiaalisia ongelmia sekä käytöshäiriöitä.

Ongelmat kasautuvat

Tampereen nuorten päihde- ja riippuvuustyöryhmä Nuppossa tarjotaan nuorille ehkäiseviä ja edistäviä päihde- ja mielenterveyspalveluita. Palveluvastaava Niina Immonen kertoo, että päihteisiin liittyvässä hoidossa pyritään huomioimaan nuori kokonaisvaltaisesti.  Immonen on huomannut päihdetyössä, että hoitoa tarvitsevien keskuudessa ongelmien kasaantuminen on yleistä.

– Lieveilmiöitä, kuten rikollisuus, hyväksikäyttö, traumat, tartuntataudit ja huono-osaisuuden lisääntyminen, nousee. Myös seksityö näyttäytyy. Moni ei ole näistä valmis vielä puhumaan tässä hoidon vaiheessa.

Niina Immonen

Immonen erittelee, miten päihteidenkäyttö on yhteydessä myös muihin ongelmiin.

–  Sosiaaliset suhteet pyörivät käyttämisen ja päihteiden saamisen ympärillä ja tämä syvenee sitä myöten, mitä enemmän käyttö lisääntyy. Ei ole ilmaisia päihteitä, jollakin tavalla ne maksetaan. Tämä johtaa hyväksikäyttöön, velkoihin, väkivallan uhkaan ja rikollisuuteen, minkä myötä traumakokemukset syntyvät.

Myös vuoden 2022 nuorisobarometrin mukaan työttömillä, vähemmistöjen edustajilla ja heillä, jotka ovat huonommista lähtökohdista, on todennäköisemmin kasautuneita ongelmia. Vaikeudet ovat yleisempiä alemmin koulutetuilla, ja vaikeuksien on tapana kasvaa nuorten varttuessa vanhemmiksi.

Vaikeasti käsiteltävistä aiheista, kuten traumoista, hyväksikäytöstä ja seksityöstä voi olla tuen saannin varhaisessa vaiheessa vaikea puhua.

Nuorisopalveluihin on vaikea ehtiä

Nuorisobarometrin mukaan työttömien ja itsenäistyvien nuorten yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. Yksinäisyyteen ovat vaikuttaneet varttuminen, työelämä ja kaupungissa asuminen. Aikaa ajanvietolle ja kohtaamisille on vähemmän. Juuri kasvokkain kohtaaminen on tärkein tekijä yksinäisyyden lieventämisessä.

Tampereen kaupunki käyttää tällä hetkellä nuorisotyöhön noin 60 euroa per nuori.

Nuorisopalvelujen käyttötilastoja ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Tampereella on tarjolla kirjavia palveluita 9-29-vuotiaille nuorille. Esimerkiksi keskustassa sijaitsevassa Tampereen nuorisotyön ylläpitämässä Monitoimitalo 13 -kulttuurikeskuksessa voi maalata, harjoittaa bänditoimintaa, kirjoittaa runoja ja harrastaa teatteria.

Lue nuorten mietteistä mielenterveysongelmista täältä.