Sovellusten käyttäjien puhetta kerätään ja hyödynnetään kohdennettuun markkinointiin, vaikka moni kokee sen epäillyttävänä. Kollaasi: Maï Antila (Kuvat: Unsplash)

Nuoret pitävät kohdennettua mainontaa sekä hyödyllisenä että huolestuttavana – yksi tiedonkeruun muoto koetaan erityisen häiritsevänä

Tutkijoiden mukaan nuoret ovat tietoisia tiedonkeruusta, mutta eivät sen laajuudesta ja syistä. Heille tulisi tarjota enemmän tietoa kohdennetun mainonnan seurauksista.

Nuoret pitävät äänidatan keräämistä arveluttavimpana keinona mainonnan kohdentamiseen verkossa. Muilta osin nuorilla on ristiriitaisia ajatuksia kohdennetusta mainonnasta. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten näkemyksiä verkossa tapahtuvasta tiedonkeruusta ja kohdennetusta mainonnasta.

Sosiaalisen median käyttäjistä kerätään jatkuvasti tietoa kaupallista profilointia varten. Sen pohjalta luodaan käyttäjille kohdistettua mainontaa. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat yleisesti tietoisia asiasta, mutta suhtautuminen siihen vaihtelee. Esiin nousivat nuorien ristiriitaiset näkemykset kohdennetusta mainonnasta.

FAKTA

Nuorilla vaihtelevia näkemyksiä kohdennetusta mainonnasta

  • Jyväskylän yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia hyötyjä ja haittoja nuoret kokevat verkkoprofiloinnin ja kohdennetun mainonnan tuottavan.
  • Tutkimuksessa käytettiin aineistona 13–16-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla asuvien koululaisten ryhmähaastatteluja.
  • Tutkimus on ensimmäinen, jonka tuloksista käy ilmi nuorten ristiriitaiset ajatukset kohdennetusta mainonnasta.
  • Nuorimmat tutkimukseen osallistuneet eivät pitäneet verkkoprofilointia hyväksyttävämpänä tai häiritsevämpänä kuin vanhimmat tutkimukseen osallistuneet henkilöt.

– Nuoret kokevat itseä kiinnostavat mainokset hyödyllisinä, mutta samalla moni on huolissaan siitä, mihin omia tietoja käytetään, kertoo väitöskirjatutkija Sonali Srivastava.

Erityisen huolissaan nuoret ovat sovellusten käyttäjien äänidatan eli puhuttujen keskustelujen keräämisestä mainontaa varten. Se koetaan laajasti uhkana yksityisyydensuojalle.

– Puheen kerääminen tuntuu monesta häiritsevältä, koska siihen ei kysytä suostumusta eivätkä nuoret eivät ole tietoisia siitä, arvioi Srivastava.

Nuoret tarvitsevat tarkempaa tietoa kohdennetusta mainonnasta

Moni kuitenkin hyväksyy tiedonkeruun kohdennettua mainontaa varten eikä ole siitä erityisen huolissaan. Hyväksyvästi suhtautuvat nuoret luottavat tuttuihin sovelluksiin ja kokevat hyötyvänsä personoidusta mainonnasta.

Hyväksyvä ja välinpitämätön asenne voi johtaa siihen, että nuoret tottuvat digitaaliseen profilointiin ja kyseenalaistavat sitä tulevaisuudessa vähemmän. Heille tulisi tarjota tarkempaa tietoa kohdennetun mainonnan syistä ja seurauksista, sillä ne ovat monelle epäselviä. Srivastavan mukaan koulujen ja yritysten tulisi antaa enemmän tietoa kohdennetusta mainonnasta.

– Koulut olisivat paikka oppia aiheesta tasavertaisesti. Yritysten tulisi puolestaan kertoa selkeämmin, mihin kerättyjä tietoja käytetään.