Jenna Kuntonen ja Mikaela Paakkunainen korostavat, että sosionomin tutkinnosta saa monipuolista osaamista.

Ammattikorkeakoulussa ei ensi syksyn jälkeen voi enää opiskella lastentarhanopettajaksi – epäselvä työnjako huolestuttaa sosionomeja

Yliopisto-opiskelijat katsovat uuden varhaiskasvatuslain edistävän varhaiskasvatuksen laatua, kun taas ammattikorkeakouluissa pelätään sosionomien jäävän päiväkodeissa tyhjän päälle.

Varhaiskasvatuksen uudet ammattinimikkeet jakavat alan tulevien ammattilaisten mielipiteet. Tämä käy ilmi Moreenimedian toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 28 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Viime syksynä voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki erottelee alan korkeakoulutetut kahteen eri ammattinimikkeeseen. Tällä hetkellä sekä yliopistossa suoritettu kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto että alaan suuntaava sosionomin AMK-tutkinto pätevöittävät lastentarhanopettajan ammattiin. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee lastentarhanopettajien sijaan varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Moreenimediaan vastanneista 17 oli yliopisto-opiskelijoita. Heistä 12 piti uudistusta tärkeänä. Vastauksissa erottelua perusteltiin koulutusten erilaisuudella ja varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun turvaamisella.

Vastaavasti 11 ammattikorkeakouluopiskelijasta 8 oli sitä mieltä, että erottelu on tarpeeton ja sosionomeille olisi jatkossakin voitu antaa mahdollisuus kouluttautua opettajiksi.

FAKTA

Moreenimedian kysely

  • Kysely lähetettiin kaikille varhaiskasvatuksen ainejärjestöille ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan opiskelijajärjestöille.
  • Kyselyyn vastasi 17 yliopisto-opiskelijaa ja 11 AMK-opiskelijaa.
  • 20 vastaajalla oli varhaiskasvatusalan työkokemusta.
  • Vain neljä vastaajaa koki, että heidän tulevaa ammattiaan arvostetaan riittävästi.

Sopimattomat työtehtävät turhauttavat kasvatustieteilijää

Lastentarhanopettajaliitto on kritisoinut päiväkodeissa vallitsevaa kulttuuria, jossa kaikkien ammattien edustajat tekevät tasapuolisesti kaikkea. Liiton mukaan ammattikorkeakoulutus ei valmista riittävästi pedagogiseen työhön.

Samoilla linjoilla on varhaiskasvatusta Tampereen yliopistossa opiskeleva Sakari Punnonen, joka kuuluu varhaiskasvatuksen ainejärjestö Itun hallitukseen. Itu on ottanut kantaa sen puolesta, että varhaiskasvatuksen opetusvastuu varataan kasvatustieteilijöille. Punnosen mielestä lapsille ei ole hyötyä siitä, että kaikki tekevät kaikkea.

Lastentarhanopettajan sijaisena työskennellessään Punnonen ei ole päässyt tekemään koulutustaan vastaavaa työtä.

– Tuhlasin aikaani päiväunihuoneessa ja ulkona seisoskelemalla, vaikka olisin voinut tehdä sellaista, minkä vain minä tiimissä osaan. En saanut opettaa.

Varhaiskasvatuksen opiskelija Sakari Punnonen toivoo, että opettajat voisivat jatkossa keskittyä päiväkodeissa opettamiseen.

Sosionomien tehtävänkuva on vielä epäselvä

Osa Moreenimedian kyselyyn vastanneista AMK-opiskelijoista toi esiin, että ammattinimikkeiden erottelu voi olla kaikkien osapuolten etu, jos ammattiryhmille kehitetään sen myötä selkeät, osaamista vastaavat tehtävänkuvat. Tämä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan uudistuksen tavoite. Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä on sosionomin vastuu lapsiryhmässä.

Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijajärjestö Sopu ry:n puheenjohtaja Mikaela Paakkunainen ja varapuheenjohtaja Jenna Kuntonen toivovat, että sosionomien monipuolinen osaaminen tunnistettaisiin jatkossa nykyistä paremmin. Heidän mielestään molempia tutkintoja tarvitaan päiväkodeissa.

– Meillä on se rikkaus, että on laaja-alaista osaamista. Esimerkiksi lastensuojelu, joka on tutkinnon yksi suuntautumisvaihtoehto, kytkeytyy tänä päivänä tosi paljon päiväkotimaailmaan, Paakkunainen pohtii.

Ammattikorkeakoulusta jo valmistuneet lastentarhanopettajat eivät menetä uudistuksen myötä pätevyyttään, ja vielä ensi syksynä aloittavat sosionomiopiskelijat voivat saada opettajan ammattinimikkeen. Opinnoissaan varhaiskasvatukseen suuntautuva Kuntonen kokee, että ammattikorkeakoulutus antaa hyvät eväät opetustyöhön.

– Pitää kuitenkin muistaa, ettei kukaan ole koskaan täysin valmis. Tässä työssä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen, eikä sitä voi oppia kirjoista.

 

Uhkaako päiväkoteja sosionomikato? Lue kommentti tästä