Tieteenfilosofia on monelle humanistille tuttu käsite, mutta olisiko eettiselle pohdinnalle paikka jokaisessa tutkinto-ohjelmassa?

Osa opiskelijoista haluaisi enemmän etiikkaopetusta yliopistossa – ”Ajattelun taidot ovat tärkeintä, mitä koulutuksemme voi antaa”

Eettisten valintojen tärkeys kasvaa työelämässä, mutta kehitettävää on vielä erityisesti työntekijöiden oikeuksissa ja ympäristöasioissa. Osa työelämään valmistuvista opiskelijoista ei tunne alaansa liittyviä eettisiä ohjeistoja.

Työelämään liittyvät eettiset ongelmat ovat nousseet valokeilaan uutisissa viime aikoina. Katseiden kohteena ovat olleet erityisesti nuorten työntekijöiden huono kohtelu ja yritysten häirintäkulttuuri.

FAKTA

KYSELY ETIIKAN JA TIETEENFILOSOFIAN OPINNOISTA

  • Kyselyä jaettiin useille eri suomalaisten yliopistojen ainejärjestöille
  • Vastaajilta kysyttiin heidän käsityksiään ja mielipiteitään etiikan opetuksesta ja oman alansa etiikasta
  • Lisäksi kyselyssä kartoitettiin tarvetta ja halua erilliselle ammattietiikan ja tieteenfilosofian kurssille
  • Ammattietiikassa käsitellään ammatillisten tekojen eettisyyttä, ja niille on tehty aloittain erilaisia eettisiä ohjeistoja, kuten Journalistin ohjeet
  • Eettisiä ongelmia voivat olla esimerkiksi se, miten asiakkaita tulisi kohdella, tai millaisten periaatteiden ja moraalisten käsitysten mukaan erilaisia päätöksiä tulisi tehdä

Moreenimedia teetti suomalaisille yliopisto-opiskelijoille kyselyn siitä, millaisena he kokevat etiikan opetuksen omalla alallaan ja miten opetuksen lisääminen voisi kehittää heidän ammattiosaamistaan työelämässä. Vastanneista 38 prosenttia halusi tutkinto-ohjelmaansa sisältyvän enemmän etiikan opetusta.

Noin puolella vastaajista ei ollut omassa tutkinto-ohjelmassaan pakollista etiikan kurssia, ja heistä puolet koki tarvetta sellaiselle. Lähes kaikkia vastanneita kiinnosti eettisyys ja oikeudenmukaisuus, mutta neljäsosalla ei ollut tietoa oman alansa eettisistä kysymyksistä tai ongelmista.

Opiskelijat toivoivat syvällisempää ja käytännönläheisempää etiikan opetusta, joissa voitaisiin yhdessä keskustella työelämässä eteen tulevista eettisistä ongelmista. Erityisen paljon pohtivia vastauksia tuli tietotekniikan ja kasvatusalan opiskelijoilta.

Yliopiston yrittäjyystila, jossa seinätarra, jossa lukee "Be good, do good"
Yrittäjät saattavat tulevaisuudessa menestyä erityisesti eettisten työympäristöjen ja toimintaperiaatteiden pohjalta.

Tietotekniikassa tekninen arvio usein lähtökohtana

Kyselyyn vastanneilla tietotekniikan opiskelijoilla oli vähän käsitystä alansa mahdollisista eettisistä ongelmista, mutta niihin tutustuminen kiinnosti paljolti. Tietotekniikan etiikasta on puhuttu muun muassa algoritmien ja tekoälyn toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Eräs opiskelija toivoi “sellaista [kurssia], jossa pohditaan alaa koskevia eettisiä kysymyksiä. Saamani vaikutelma työmaailman puolelta on se, että alalla usein tehdään koska puhtaasti teknisen arvion mukaan voidaan, miettimättä sitä, että onko se sopivaa, viisasta tai eettisesti oikein”.

Myös toinen tietotekniikan opiskelija ei edes tietänyt, “mitä ammattietiikka on esimerkiksi ohjelmoinnissa tai mitä tieteenfilosofia on.”

“On tärkeämpää saada nopeaa ja tehokasta softaa sekä saavuttaa tavoitteet. On melkein täysin toissijaista, miten näihin tavoitteisiin päästään”, hän kirjoittaa.

Tampereen yliopiston tietotekniikan tutkinto-ohjelmavastaavan professori Pekka Verhon mukaan tekniikan alalla etiikalla on perusopetuksessa varsin vähäinen painoarvo, mutta tekniikan filosofiaa voisi sisällyttää opintoihin hieman enemmän kuin nykyisin.

– Oletuksena on, että tekniikan avulla ratkotaan asioita ja ongelmia, joiden tarpeellisuuden on joku muu miettinyt. Eettisesti toimiva insinööri tuo esiin, jos havaitsee ongelmia. Jatko-opinnoissa ja tutkimustyössä laajemminkin eettiset kysymykset tulevat todennäköisimmin vastaan, hän kertoo.

Ohjelmistotekniikan professori Hannu-Matti Järvinen Tampereen yliopistosta on teettänyt vuosi sitten kyselytutkimuksen eettisistä ongelmista tekniikan alalla Ulla-Talvikki Virran kanssa. Järvisen mukaan tietotekniikassa eettisinä ohjeistoina toimivat esimerkiksi alan järjestöjen eettiset ohjeet sekä Tekniikan akateemisten kunniasääntö.

– Erillistä kurssia ei ole. Joillain kursseilla asioita nostetaan esille, kun ne sopivat harjoitusten tai luentojen aiheisiin, hän toteaa.

– Tekemässämme tutkimuksessa suurin osa tapauksista liittyy huonoon esimiestyöhön ja epäasialliseen kohteluun.

The abuse of power niminen kirja hyllyssä kirjastossa.
Hallintotieteiden yleiskokoelmasta löytyy myös työetiikan kirjallisuutta. Hallintotieteilijälle valta ja vastuu ovat ammattietiikan keskiössä.

Kasvatusalan opiskelijoille eettisyys on ydinasemassa

Kasvatusalan opiskelijat olivat hyvinkin tietoisia vastuustaan ja vallastaan työssään. Osa vastaajista koki tarvitsevansa kuitenkin syvällisempää otetta opettajan etiikkaan.

“Velvollisuuksista ja oikeuksista keskustellaan todella monella kurssilla. Tosin ammattietiikka opettajien keskuudessa taitaa olla vähän sellainen hiljainen tieto, mikä kaikkien oletetaan oppivan piilo-opetussuunnitelman mukana”, pohtii eräs vastaajista.

Eräs vastaaja koki jääneensä paitsi riittävästä eettisestä pohdinnasta opinnoissaan: “Nämä asiat täytyy itse selvittää. Mielestäni tärkeintä onkin tunnistaa omat lähtökohtansa ja arvonsa, jotka omien ajatusmallien takana vaikuttavat. Ajattelun taidot ovat siis tärkeintä mitä koulutuksemme voi antaa.”

Hallintotieteissä valmistaudutaan vastuuseen

Erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin päätyvät erityisesti hallintotieteistä valmistuneet opiskelijat. Alan opiskelijoita vastasi kyselyyn vain muutama, ja he kokivat olevansa perillä ammattikuntansa ohjeistosta ja normeista.

Tampereen yliopiston hallintotieteiden yliopistonlehtori ja tutkinto-ohjelmavastaava Timo Keski-Petäjä tunnistaa alansa toimijoiden suuren vastuun. Hänen mukaansa hallintotieteistä jatketaan usein tehtäviin, joissa käytetään ääntä toisten puolesta ja joissa taustoitetaan merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. Hallintotieteissä etiikkaa ohjaavat erityisesti erilaiset hallintoelimet.

– Etiikan opetus on sisäänrakennettuna erilaisiin jaksoihin, esimerkiksi eri julkisen vallan käyttöä ohjaavat lait ovat julkisoikeuden opintosuunnassa käsiteltyinä erityisesti. Asiantuntijatyöhön liittyen korostan luennoilla tieteenfilosofisen valinnan tekemistä käsitteiden määrittelyssä, Keski-Petäjä sanoo.

Keski-Petäjä korostaa, että opetuksen tulisi antaa valmiudet omaan ajatteluun. Hän muistuttaa, että monesti ihminen tekee eettisiä päätöksiä, vaikkei itse tajuaisi tekevänsä sellaisia.